Maatwerk en niveaubepaling

Een bedrijfsfunctie is een functie die voorkomt binnen uw organisatie. U bepaalt als werkgever wat de inhoud van de functies binnen uw organisatie is. In dit hoofdstuk leest u eerst hoe u een bedrijfsfunctie beschrijft. Daarna krijgt u uitgelegd hoe u de functie indeelt in een functiegroep.

Het beschrijven van bedrijfsfuncties

Stap 1: Inventariseer de gewenste functie-inhoud

Voor het beschrijven van een bedrijfsfunctie kunt u eventueel een referentiefunctie als uitgangspunt gebruiken. U vindt die functies in bijlagen 1 en aanvullend in bijlage 2 van het handboek de functie-eisen en competenties behorend bij deze functies en op www.sportwerkgever.nl. Kies een referentiefunctie die het meest lijkt op de bedrijfsfunctie die u wilt beschrijven en pas de tekst aan naar de situatie in uw organisatie. Voeg bijvoorbeeld informatie toe of laat juist wat weg, maar zorg ervoor dat de bedrijfsfunctie een goed beeld geeft van de resultaten en bijdrage van de functie binnen uw organisatie. U kunt ervoor ook NOK’s maken als een functie binnen uw organisatie op meerdere niveaus voorkomt. Als u dat niet doet, neem dan de van toepassing zijnde NOK-informatie op in de context van uw bedrijfsfunctie.

Maakt u geen bedrijfsfunctieomschrijving? Vul dan het Functie-inventarisatieformulier in. U vindt dit formulier als bijlage 3 in het handboek.

Stap 2: Bespreek de bedrijfsfunctie met medewerkers

Heeft u de bedrijfsfunctie beschreven? Bespreek deze dan met één of meer medewerkers die deze functie uitvoeren. Betrek er ook de leidinggevende bij, als die er is. Zo sluit de bedrijfsfunctie zo goed mogelijk aan bij de praktijk van de medewerker en het zorgt bovendien voor acceptatie en draagvlak bij de medewerkers. Bedenk wel dat u als werkgever bepaalt wat de inhoud is van de bedrijfsfunctie.

Stap 3: Stel de bedrijfsfunctie vast

Als u klaar bent, kunt u de bedrijfsfunctie vaststellen. Laat de medewerker de beschrijving lezen en ondertekenen. Controleer regelmatig of de functiebeschrijving nog klopt met de praktijk.

Als u en uw medewerker het niet eens worden over de bedrijfsfunctiebeschrijving, wijs uw medewerker dan op de bezwaar- en beroepsprocedure. Lees hier meer over in hoofdstuk 4, ‘Bezwaar en beroep’.