Algemene begrippen

Als in het handboek "hij", "zijn" en "hem" wordt gebruikt, wordt ook "zij" en "haar" bedoeld.

Functiewaardering

Functiewaardering is een methode om functies op een objectieve manier te waarderen: de zwaarte van een functie te bepalen. Er zijn diverse erkende systemen. In de CAO Sport is vastgelegd om IFA (Integrale Functie-Analysemethode) te gebruiken. Deze methode is door de cao-partijen (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en De Unie) erkend.

Referentiefunctie

Een voorbeeld van een functie zoals die in de praktijk voor kan komen. In de omschrijving van de referentiefunctie wordt iets gezegd over de context, de belangrijkste resultaten/bijdrage van de functie en de bezwarende werkomstandigheden, eventueel aangevuld met resultaatindicatoren, vereiste kennis en ervaring en competenties. In het handboek zijn referentiefuncties voor de Sector Sport opgenomen.

Bedrijfsfunctie

Een functie zoals die voorkomt binnen uw organisatie. De meest voorkomende bedrijfsfuncties zijn uitgewerkt in een referentiefunctie, maar er zijn vrijwel altijd verschillen met uw specifieke situatie. In het handboek wordt uitgelegd hoe u, kort gezegd, een bedrijfsfunctie ‘maakt’ van een referentiefunctie, en hoe u die vervolgens in een functiegroep indeelt.

Functiegroep

De groep waarin de bedrijfsfunctie wordt ingedeeld na vergelijking met één of meer (referentie)functies en die correspondeert met de groepsaanduiding/salarisschaal zoals is opgenomen in de CAO Sport.

In bijlage 5 van het handboek vindt u nog meer begrippen. die in dit handboek gebruikt worden.