Functiewaardering

In elke organisatie worden werkzaamheden uitgevoerd die verschillend van aard en inhoud zijn. In veel organisaties bestaat de behoefte een zekere rangorde van functies naar niveau (laag/hoog) of zwaarte (licht/zwaar) op te stellen, en deze rangorde te gebruiken voor beloningsverhoudingen. Voor het maken van zo’n rangorde moeten de functies ‘gewaardeerd’ worden.

Functie

Wat is eigenlijk een functie? Een functie is het geheel van onderling samenhangende verantwoordelijkheden en activiteiten die een medewerker heeft en doet, die gericht zijn op het realiseren van een bepaald doel of een bepaalde bijdrage. 

Functiewaardering

De zwaarte van de ene functie ten opzichte van de andere functie wordt bepaald met een systeem van functiewaardering. Hierbij wordt gekeken naar de inhoud van de functies en worden de belangrijkste elementen (werkzaamheden, verantwoordelijkheden) uit een functie gewogen. Een functiewaarderings-systeem is een soort meetlat, waarlangs functies worden gelegd om de zwaarte van de functies ten opzichte van elkaar te kunnen bepalen. Uiteindelijk ontstaat er dan een rangorde van functies, die opgeknipt wordt in een aantal groepen: de functiegroepen. Aan die groepen worden vaak salarisschalen gekoppeld. Functiewaardering wordt zo dus gebruikt om functies aan salarisschalen te koppelen en speelt daarmee een belangrijke rol in de totale beloning.

Methoden

De bestaande methoden van functiewaardering bekijken functies grofweg op vier kenmerken: (1) kennis/kunde, (2) verantwoordelijkheid/zelfstandigheid, (3) vaardigheden en (4) bezwarende werkomstandigheden. Afhankelijk van het systeem kunnen deze kenmerken nader zijn uitgewerkt.

Functie-indeling

De genoemde kenmerken vormen een weerslag van de maatschappelijke normen over rangordeverhoudingen in ondernemingen. Functiewaardering is dus een volger van het maatschappelijk denken over de verhoudingen binnen functierangorde. Op basis van de uitkomsten van de functiewaardering (heel kort: "Hoe zwaar is de functie?") vindt functie-indeling plaats: "In welke functiegroep hoort deze functie?". Aan functiegroepen wordt vervolgens het salaris gekoppeld.

In het handboek zijn de referentiefunctie volledig gewaardeerd met een functiewaarderingssysteem. Bedoeling is dat bedrijfsfuncties vergelijkenderwijs worden ingedeeld.